Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika Akcji – Kibica („Ty”) zawartych w formularzu zgłoszeniowym („Twoje Dane”).

1. Kto jest administratorem Twoich Danych? Jak się z nami skontaktować?

Administratorem Twoich Danych jest Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa („my” lub „Legia”).

W sprawie przetwarzania Twoich Danych możesz zawsze zwrócić się do nas m.in. poprzez pocztę tradycyjną lub wysyłając maila na adres: [email protected].

2. Jakie są cele przetwarzania Twoich Danych? Na czym polega Akcja?

Twoje Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia Twojego uczestnictwa w opisanej w Regulaminie akcji upamiętnienia 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości („Akcja”) poprzez upublicznienie Twoich Danych na dużym metalowym napisie POLSKA!, który stanie się stałym elementem stadionu Legii („Tablica”). Przetwarzanie Twoich Danych nastąpi w celu: (i) weryfikacji przez Legię Twojej obecności na meczu Legii z Piastem Gliwice, który będzie rozegrany w dniu [do uzupełnienia] 2018 r. i (ii) umieszczenia i wieczystego zachowania Twojego imienia i nazwiska przez Legię na Tablicy.

3. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich Danych? Na czym polega prawnie uzasadniony interes, na podstawie którego przetwarzamy Twoje Dane?

Twoje Dane do dnia [do uzupełnienia] będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a) RODO. Po tym dniu, z uwagi na powstanie Tablicy, wobec nabycia autorskich praw majątkowych do Tablicy oraz konieczności zachowania integralności dzieła, Legia będzie przetwarzać dane zawarte na Tablicy, nawet pomimo późniejszego wycofania zgody, w szczególności na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Legii polegającego na utrzymaniu w nienaruszonym stanie Tablicy oraz realizacji celów Akcji tj. uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Ponadto, Legia może przetwarzać Twoje Dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, w zależności od okoliczności, ponieważ jest to niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

4. Komu przekazujemy Twoje Dane?

Twoje Dane udostępnione będą następującym podmiotom:
a) dostawcom usług świadczonych na rzecz Legii w zakresie utrzymania i obsługi strony internetowej Legii,
b) dostawcom systemów informatycznych wykorzystywanych w zakresie utrzymania i obsługi systemów informatycznych wykorzystywanych przez Legię,
c) podmiotowi, który wykona Tablicę.

Twoje Dane w postaci imienia i nazwiska będą również upublicznione na Tablicy postawionej na stadionie Legii w ramach Akcji.

Twoje Dane będą udostępniane też organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie lub w celu obrony czy dochodzenia roszczeń lub jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

5. Czy przekazujemy Twoje Dane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych?

Twoje Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje Dane?

Będziemy przechowywać Twoje Dane dopóki nie cofniesz zgody na przetwarzanie Twoich Danych.

Jeśli nie wycofasz zgody na przetwarzanie Twoich Danych w związku z Akcją do dnia [do uzupełnienia] Legia będzie wieczyście przetwarzać Twoje Dane zawarte na Tablicy poprzez ich utrzymywanie na Tablicy.

Dodatkowo, Twoje Dane mogą być przechowywane, jeśli będzie to niezbędne dla:
a) realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec nas lub naszych roszczeń wobec Ciebie wynikający z przepisów prawa;
b) celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa – przez okres wynikający z takich przepisów.

7. Jakie przysługują Ci prawa?

W związku z tym, że Legia przetwarza Twoje Dane, przysługuje Ci szereg praw, o których mowa poniżej. W celu skorzystania z tych praw zachęcamy do kontaktu z nami, w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected].

Jeżeli zwrócisz się do Legii z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do Twojej tożsamości, Legia może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości. Legia będzie odpowiadała na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

Jeżeli Legia wykaże, że Twoje żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Legia może:
a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

7.1. Informacja o prawie dostępu do danych

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich Danych, w tym w szczególności informacji o tym czy Legia przetwarza Twoje Dane oraz o zakresie danych posiadanych przez Legię, celach przetwarzania danych, kategoriach odbiorców Twoich Danych, o planowanym okresie przechowywania danych, o przysługujących Ci prawach dotyczących danych osobowych. Masz ponadto prawo do uzyskania kopii danych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne, a uzyskanie każdej kolejnej kopii może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych.

7.2. Informacja o prawie do żądania sprostowania danych

Masz prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia danych niekompletnych.

7.3. Informacja o prawie żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Masz prawo żądania niezwłocznego usunięcia Twoich Danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) wniosłaś/wniosłeś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;
c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
e) cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe były przetwarzane na podstawie Twojej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania.

Nie będziesz mogła/mógł jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in. jeżeli takie dane są niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

7.4. Informacja o prawie żądania ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich Danych, np. gdy:
a) kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich Danych – w takim przypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) w Twojej ocenie przetwarzanie Twoich Danych osobowych przez nas jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie sprzeciwiasz się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) nie potrzebujemy już Twoich Danych osobowych dla realizacji naszych celów, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
d) wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich Danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w takim przypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

W przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich Danych będziemy je mogli przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Twoją zgodą.

7.5. Informacja o prawie do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje Dane, które dostarczyłaś/dostarczyłeś Legii oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Legii. Masz jednocześnie prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Legia bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.

7.6. Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich Danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Legii. W takim przypadku powinieneś/powinnaś wskazać tę szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych objętych sprzeciwem.

Na skutek sprzeciwu Legia zaprzestanie przetwarzać Twoje Dane, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, a Legia zobowiązana jest niezwłocznie zaprzestać takiego przetwarzania.

7.7. Informacja o prawie do cofnięcia zgody

Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w dowolnym momencie, np. poprzez doręczenie pisma zawierającego oświadczenie o cofnięciu zgody w Punkcie Obsługi Klienta Legii. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody będzie jednakże możliwe jedynie do dnia [do uzupełnienia]. Po tym dniu, z uwagi na powstanie Tablicy, Legia będzie przetwarzać dane zawarte na Tablicy, nawet pomimo wycofania zgody, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Legii polegający na utrzymaniu w nienaruszonym stanie obiektu – Tablicy – mającego na celu uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

7.8. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich Danych narusza postanowienia RODO.

8. Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy? Jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?

Twoje Dane podawane są dobrowolnie i nie jesteś zobowiązana/y do ich podania. Zgoda na przetwarzanie danych również jest dobrowolna i nie musi być udzielona ale bez jej udzielenia nie będzie możliwe wzięcie udziału w Akcji.

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu

Twoje Dane nie będą wykorzystywane do celów profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.